معاونتها و شرکتهای وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش
مراکز شماره تماس مراکز شماره تماس
اداره امور مالیاتی ۰۷۶۴۴۴۵۳۸۳۱ اداره آموزش پژوهش و مرکز اسناد ۰۷۶۴۴۴۵۵۳۸۷-۸
اداره بازرگانی(صدور مجوز) ۰۷۶۴۴۴۵۳۳۸۴-۵ اداره ثبت اسناد و املاک ۰۷۶۴۴۴۵۳۳۷۳-۴
اداره ثبت شرکت های سازمان ۰۷۶۴۴۴۵۳۳۸۲ اداره صدور کارت کیشوندی ۰۷۶۴۴۴۵۵۱۵۳-۴
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد کیش ۰۷۶۴۴۴۵۵۳۹۶-۹ اداره کل ارزیابی عملکرد سازمان ۰۷۶۴۴۴۲۲۲۳۰
امور حقوقی ۰۷۶۴۴۴۲۳۵۵۰ امور زنان (شعبه مرکزی) ۰۷۶۴۴۴۵۶۸۷۰
امور زنان(شعبه مهستان) ۰۷۶۴۴۴۳۳۳۳۹۱ امور زنان (شعبه کمپ سحر) ۰۷۶۴۴۴۶۹۲۱۱
بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی (نمایندگی) ۰۷۶۴۴۴۵۳۱۹۲ بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش ۰۷۶۴۴۴۵۹۴۰۰
حراست کل سازمان ۰۷۶۴۴۴۲۲۲۳۰ دفتر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ۰۷۶۴۴۴۲۰۲۳۱
دفتر معاونت اجتماعی ۰۷۶۴۴۴۵۵۳۶۸ دفتر ملاقات مردمی سازمان ۰۷۶۴۴۴۲۰۲۲۲
سازمان منطقه آزاد کیش ۰۷۶۴۴۴۲۲۱۴۱- ۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ۰۷۶۴۴۴۲۱۳۸۰
کنترل ترافیک ۰۷۶۴۴۴۲۳۴۱۳ گمرک کیش ۰۷۶۴۴۴۴۲۳۴۱۳
مدیریت امور اجتماعی ۰۷۶۴۴۴۵۵۳۷۴ معاونت حمل و نقل و ترافیک کیش ۰۷۶۴۴۴۲۰۰۸۶
مدیریت صنایع و سرمایه گذاری ۰۷۶۴۴۴۲۳۶۷۵ معاونت توسعه مدیریت ۰۷۶۴۴۴۲۲۶۸۳
معاونت عمرانی ۰۷۶۴۴۴۲۲۲۳۷ معاونت فرهنگی و اجتماعی ۰۷۶۴۴۴۵۵۳۶۸
معاونت گردشگری ۰۷۶۴۴۴۲۳۵۴۷ معاونت ورزش و آموزش مرکز ورزش ۰۷۶۴۴۴۲۳۶۹۴
موسسه آموزش علوم و فنون ۰۷۶۴۴۴۵۵۷۷۱ وزارت امور خارجه کیش (نمایندگی) ۰۷۶۴۴۴۵۳۳۶۸-۹